Zobacz świat 
z innej perspektywy

SelfWinch

P.O.I.R 2014-2020

Zobacz świat 
z innej perspektywy

SelfWinch

P.O.I.R 2014-2020

Z przyjemnością informujemy że nasza firma otrzymała grant na doradztwo technologiczne:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Grantobiorca: ~REYU.COM~ RAFAŁ REINERT

Cel projektu: uzyskanie wsparcia na usługi doradcze o charakterze technologicznym świadczonego przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu

Planowane efekty projektu: ocena stopnia gotowości i innowacyjności planowanego do wdrożenia rozwiązania, przygotowanie Grantobiorcy do wykonania transferu technologii.

Dofinansowanie projektu z UE: 166 600,00. zł